mm
mm
mm

Lưỡi cưa

Danh sách tên và mã hàng chính hãng Bosh:

Lưỡi cưa gỗ 85x15mm T20 --Mã Bosh 2608643071
Lưỡi cưa gỗ 100mm T40 -Mã Bosh 2608642967
Lưỡi cưa gỗ 110x20mm T40 -Mã Bosh 2608644190
Lưỡi cưa gỗ 125x20mm T40 -Mã Bosh 2608644191
Lưỡi cưa gỗ 160x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608642971
Lưỡi cưa gỗ 160x25.4mm T60 -Mã Bosh 2608642972
Lưỡi cưa gỗ 184x25.4mm T30 -Mã Bosh 2608642983
Lưỡi cưa gỗ 184x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608642984
Lưỡi cưa gỗ 184x25.5mm T60 -Mã Bosh 2608642985
Lưỡi cưa gỗ 235x30mm T40 -Mã Bosh 2608642999
Lưỡi cưa gỗ 235x30mm T60 -Mã Bosh 2608643000
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608643001
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T60 -Mã Bosh 2608643002
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T80 -Mã Bosh 2608643003
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T120 -Mã Bosh 2608643005
Lưỡi cưa gỗ 254x30mm T40 -Mã Bosh 2608643007
Lưỡi cưa gỗ 254x30mm T60 -Mã Bosh 2608643008
Lưỡi cưa gỗ 254x30mm T80 -Mã Bosh 2608643009
Lưỡi cưa gỗ 305x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608643021
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T40 -Mã Bosh 2608643024
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T60 -Mã Bosh 2608643025
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T80 -Mã Bosh 2608643026
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T100 -Mã Bosh 2608643027
Lưỡi cưa gỗ 356x30mm T30 -Mã Bosh 2608643032
Lưỡi cưa gỗ 356x30mm T60 -Mã Bosh 2608643033
Lưỡi cưa gỗ 356x30mm T80 -Mã Bosh 2608643034
Lưỡi cưa gỗ 110x20mm T30 -Mã Bosh 2608644315
Lưỡi cưa gỗ 110x20mm T40 -Mã Bosh 2608644316
Lưỡi cưa gỗ 110x20mm T40 đa năng -Mã Bosh 2608644319
Lưỡi cưa gỗ 180x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608644317
Lưỡi cưa gỗ 180x25.4mm T60 -Mã Bosh 2608644318
Lưỡi cưa gỗ 230x30mm T40 -Mã Bosh 2608644305
Lưỡi cưa gỗ 230x30mm T60 -Mã Bosh 2608644306
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T40 -Mã Bosh 2608644308
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T60 -Mã Bosh 2608644309
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T80 -Mã Bosh 2608644310
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T100 -Mã Bosh 2608644311
Lưỡi cưa gỗ 250x25.4mm T120 -Mã Bosh 2608644312
Lưỡi cưa nhôm 250x25.4mm T120 ALU -Mã Bosh 2608644314
Lưỡi cưa đa năng 110x20/16x1.0mm -Mã Bosh 2608643066
Lưỡi cưa lọng T 308 B -Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608663751
Lưỡi cưa lọng T 308 BO-Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608663868
Lưỡi cưa lọng T 101 BR - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630014
Lưỡi cưa lọng T 101 B - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630030
Lưỡi cưa lọng T 318 B (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631404
Lưỡi cưa lọng T 101 AO - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630031
Lưỡi cưa lọng T 101 D - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630032
Lưỡi cưa lọng T 111 C - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630033
Lưỡi cưa lọng T 144 D - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630040
Lưỡi cưa lọng T 244 D - Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608630058
Lưỡi cưa lọng T 234 X -  Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608633528
Lưỡi cưa lọng T 321 AF - Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608636705
Lưỡi cưa lọng T 121 AF - Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608636699
Lưỡi cưa lọng T 118 A - Sắt  (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631013
Lưỡi cưa lọng T 118 B - Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631014
Lưỡi cưa lọng T 318 A - Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631319
Lưỡi cưa lọng T 345 XF (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608634994
Lưỡi cưa lọng T 113 A (bộ 3 lưỡi) -Mã Bosh 2608635177
Lưỡi cưa lọng T 127 D - Inox (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608631017
Lưỡi cưa lọng T 118 AHM (bộ 3 lưỡi) -Mã Bosh 2608630663
Lưỡi cưa lọng T 130 RIFF (bộ 3 lưỡi) -Mã Bosh 2608633104
Lưỡi cưa kiếm S 1111 K-Gỗ (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608650678
Lưỡi cưa kiếm S 918 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608651781
Lưỡi cưa kiếm S 922 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608656014
Lưỡi cưa kiếm S 1122 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi) -Mã Bosh 2608656019

 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.