mm
mm
mm

Máy đục / máy phay

Máy đục Bosh GSH 3E -Mã 0611320703
Máy đục Bosh GSH 500 GEN II -Mã 06113386K0
Máy đục Bosh GSH 500 MAX -Mã 06113387K1
Máy đục Bosh GSH 5 -Mã 06113370K2
Máy đục Bosh GSH 9 VC -Mã 06113220K0
Máy đục Bosh GSH 11 E -Mã 06113168K0
Máy đục Bosh GSH 16-30 -Mã 0611335100
Máy đục Bosh GSH 11 VC  -Mã 06113360K0

Máy phay gỗ Bosh GKF 550  -Mã 06016A00K0
Máy phay gỗ Bosh GOF 130 -Mã 06016B70K1
Máy phay nhỏ không dây dùng pin Bosh GKF 12V-8 (SOLO) -Mã 06016B00L0
Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.