mm
mm
mm

Mũi khoan

Danh sách sản phẩm mũi khoan:

Bộ mũi khoan và vặn vít X-Line 34 món -Mã Bosh 2607010608
Bộ mũi khoan 41 món  -Mã Bosh 2607017396
Mũi khoan kim cương 6mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2608599049
Mũi khoan kim cương 8mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2608599050
Mũi khoan kim cương 10mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2608599051
Mũi khoan kim cương 12mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2608599052
Mũi khoan kim cương 6+6+8mm  - khoan gạch cứng-siêu cứng -Mã Bosh 2607011626
Bộ mũi khoan gỗ thường (7 mũi) -Mã Bosh 2607017034
Bộ mũi khoan gỗ (6 mũi) -Mã Bosh 2607019322
Bộ mũi khoan gỗ đuôi cá(14/16/18/20/22/24mm) -Mã Bosh 2608595424
Mũi mũi khoan từ carbide, 14x35mm  (dùng PL6035) -Mã Bosh 2608577483
Mũi khoan từ carbide, 16x35mm (dùng PL6035) -Mã Bosh 2608577484
Mũi khoan từ carbide, 18x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577485
Mũi khoan từ carbide, 20x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577486
Mũi khoan từ carbide, 22x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577487
Mũi khoan từ carbide, 24x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577488
Mũi khoan từ carbide, 26x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577489
Mũi khoan từ carbide, 28x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577490
Mũi khoan từ carbide, 30x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577491
Mũi khoan từ carbide, 32x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577492
Mũi khoan từ carbide, 35x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577493
Mũi khoan từ carbide, 40x35mm (dùng PL8035) -Mã Bosh 2608577494
Mũi khoan từ carbide, 14x50mm (dùng PL6050) -Mã Bosh 2608577495
Mũi khoan từ carbide, 16x50mm (dùng PL6050) -Mã Bosh 2608577496
Mũi khoan từ carbide, 18x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577497
Mũi khoan từ carbide, 20x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577498
Mũi khoan từ carbide, 22x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577499
Mũi khoan từ carbide, 24x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577500
Mũi khoan từ carbide, 26x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577501
Mũi khoan từ carbide, 28x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577502
Mũi khoan từ carbide, 30x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577503
Mũi khoan từ carbide, 32x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577504
Mũi khoan từ carbide, 35x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577505
Mũi khoan từ carbide, 40x50mm (dùng PL8050) -Mã Bosh 2608577506
Mũi khoan sắt HSS-G 1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595049
Mũi khoan sắt HSS-G 1.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595050
Mũi khoan sắt HSS-G 2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595051
Mũi khoan sắt HSS-G 2.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595052
Mũi khoan sắt HSS-G 2.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595053
Mũi khoan sắt HSS-G 2.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595054
Mũi khoan sắt HSS-G 3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595055
Mũi khoan sắt HSS-G 3.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595056
Mũi khoan sắt HSS-G 3.3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595057
Mũi khoan sắt HSS-G 3.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595058
Mũi khoan sắt HSS-G 3.6mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595332
Mũi khoan sắt HSS-G 4mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595059
Mũi khoan sắt HSS-G 4.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595060
Mũi khoan sắt HSS-G 4.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595061
Mũi khoan sắt HSS-G 4.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595334
Mũi khoan sắt HSS-G 5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595062
Mũi khoan sắt HSS-G 5.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595063
Mũi khoan sắt HSS-G 5.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595064
Mũi khoan sắt HSS-G 5.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595065
Mũi khoan sắt HSS-G 6mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595066
Mũi khoan sắt HSS-G 6.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595067
Mũi khoan sắt HSS-G 6.4mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595335
Mũi khoan sắt HSS-G 6.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595068
Mũi khoan sắt HSS-G 6.7mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595336
Mũi khoan sắt HSS-G 6.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595069
Mũi khoan sắt HSS-G 7mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595070
Mũi khoan sắt HSS-G 7.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595337
Mũi khoan sắt HSS-G 7.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595071
Mũi khoan sắt HSS-G 8.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595072
Mũi khoan sắt HSS-G 8.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595073
Mũi khoan sắt HSS-G 8.8mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595074
Mũi khoan sắt HSS-G 9.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595075
Mũi khoan sắt HSS-G 9.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595076
Mũi khoan sắt HSS-G 9.8mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595338
Mũi khoan sắt HSS-G 10.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595077
Mũi khoan sắt HSS-G 10.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595078
Mũi khoan sắt HSS-G 11.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595079
Mũi khoan sắt HSS-G 11.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595080
Mũi khoan sắt HSS-G 12.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595081
Mũi khoan sắt HSS-G 12.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595082
Mũi khoan sắt HSS-G 13.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595083
Mũi khoan sắt HSS-G 14mm (hộp 4 mũi) -Mã Bosh 2608585593
Mũi khoan sắt HSS-G 15mm (hộp 4 mũi) -Mã Bosh 2608585594
Mũi khoan sắt HSS-G 16mm (hộp 4 mũi) -Mã Bosh 2608585595
Bộ mũi khoan HSS 13mũi 1.5-6.5mm -Mã Bosh 2608577349
Bộ mũi khoan HSS 10mũi,1-10 mm -Mã Bosh 2608577348
Mũi khoan INOX HSS-Co 1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585872
Mũi khoan INOX HSS-Co 1.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585873
Mũi khoan INOX HSS-Co 2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585874
Mũi khoan INOX HSS-Co 2.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585875
Mũi khoan INOX HSS-Co 3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585876
Mũi khoan INOX HSS-Co 3.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585877
Mũi khoan INOX HSS-Co 3.3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585878
Mũi khoan INOX HSS-Co 3.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585879
Mũi khoan INOX HSS-Co 4mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585880
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585881
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585882
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585883
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585884
Mũi khoan INOX HSS-Co 5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585885
Mũi khoan INOX HSS-Co 5.1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585886
Mũi khoan INOX HSS-Co 5.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585887
Mũi khoan INOX HSS-Co 5.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585888
Mũi khoan INOX HSS-Co 6mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585889
Mũi khoan INOX HSS-Co 6.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585890
Mũi khoan INOX HSS-Co 6.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585891
Mũi khoan INOX HSS-Co 7mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585892
Mũi khoan INOX HSS-Co 7.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585893
Mũi khoan INOX HSS-Co 8mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585894
Mũi khoan INOX HSS-Co 8.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585895
Mũi khoan INOX HSS-Co 9mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585896
Mũi khoan INOX HSS-Co 9.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585897
Mũi khoan INOX HSS-Co 10mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585898
Mũi khoan INOX HSS-Co 10.2mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585899
Mũi khoan INOX HSS-Co 10.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585900
Mũi khoan INOX HSS-Co 11mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585901
Mũi khoan INOX HSS-Co 11.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585902
Mũi khoan INOX HSS-Co 12mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585903
Mũi khoan INOX HSS-Co 12.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585904
Mũi khoan INOX HSS-Co 13mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585905
Mũi khoan tường Concrete 3x30x60 -Mã Bosh 2608578114
Mũi khoan tường Concrete 4x40x75 -Mã Bosh 2608578115
Mũi khoan tường Concrete 5x50x85 -Mã Bosh 2608578116
Mũi khoan tường Concrete 5.5x50x85 -Mã Bosh 2608578117
Mũi khoan tường Concrete 6x60x100 -Mã Bosh 2608578118
Mũi khoan tường Concrete 6.5x60x100 -Mã Bosh 2608578119
Mũi khoan tường Concrete 8x80x120 -Mã Bosh 2608578120
Mũi khoan tường Concrete 9x80x120 -Mã Bosh 2608578159
Mũi khoan tường Concrete 10x80x120 -Mã Bosh 2608578121
Mũi khoan tường Concrete 12x90x150 -Mã Bosh 2608578122
Mũi khoan tường Concrete 14x90x150 -Mã Bosh 2608578123
Mũi khoan tường Concrete 16,0x90x150 -Mã Bosh 2608578160
Bộ Mũi khoan tường Concrete 6/8/10 -Mã Bosh 2608578124
Bộ Mũi khoan tường Concrete 4/5/6/8/10 -Mã Bosh 2608578155
Bộ mũi khoan tường Concrete 3/4/5/6/7/8/9/10 -Mã Bosh 2608578156
Mũi khoan đa năng (3x40/70mm) -Mã Bosh 2608680696
Mũi khoan đa năng (4x40/75mm) -Mã Bosh 2608680697
Mũi khoan đa năng (5x50/85mm) -Mã Bosh 2608680698
Mũi khoan đa năng (5.5x50/85mm) -Mã Bosh 2608680699
Mũi khoan đa năng (6x60/100mm) -Mã Bosh 2608680792
Mũi khoan đa năng (6.5x60/100mm) -Mã Bosh 2608680793
Mũi khoan đa năng (7.0x60/100mm) -Mã Bosh 2608680794
Mũi khoan đa năng (8.0x80/120mm) -Mã Bosh 2608680795
Mũi khoan đa năng (10x80x120mm) -Mã Bosh 2608680796
Mũi khoan đa năng (12x90x150mm) -Mã Bosh 2608680797
Mũi khoan đa năng bộ 5 mũi (4/6/8/10mm) -Mã Bosh 2608680798
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5x50x110 -Mã Bosh 2608833771
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5x100x160 -Mã Bosh 2608833772
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5x150x210 -Mã Bosh 2608833773
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5.5x50x110 -Mã Bosh 2608833774
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5.5x100x160 -Mã Bosh 2608833775
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5.5x150x210 -Mã Bosh 2608833776
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x50x110 -Mã Bosh 2608833777
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x100x160 -Mã Bosh 2608833778
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x150x210 -Mã Bosh 2608833779
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x200x260 -Mã Bosh 2608833780
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x50x110 -Mã Bosh 2608833781
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x100x160 -Mã Bosh 2608833782
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x150x210 -Mã Bosh 2608833783
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x200x260 -Mã Bosh 2608833784
Mũi khoan SDS PLUS-5X 7x50x110 -Mã Bosh 2608833785
Mũi khoan SDS PLUS-5X 7x100x160 -Mã Bosh 2608833786
Mũi khoan SDS PLUS-5X 7x150x210 -Mã Bosh 2608833787
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x50x110 -Mã Bosh 2608833788
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x100x160 -Mã Bosh 2608833789
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x150x210 -Mã Bosh 2608833790
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x200x260 -Mã Bosh 2608833791
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x250x310 -Mã Bosh 2608833792
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x300x360 -Mã Bosh 2608833793
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x400x460 -Mã Bosh 2608833794
Mũi khoan SDS PLUS-5X 9x100x160 -Mã Bosh 2608833795
Mũi khoan SDS PLUS-5X 9x150x210 -Mã Bosh 2608833796
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x50x110 -Mã Bosh 2608833797
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x100x160 -Mã Bosh 2608833798
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x150x210 -Mã Bosh 2608833799
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x200x260 -Mã Bosh 2608833800
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x250x310 -Mã Bosh 2608833801
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x300x360 -Mã Bosh 2608833802
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x400x460 -Mã Bosh 2608833803
Mũi khoan SDS PLUS-5X 11x100x160 -Mã Bosh 2608833804
Mũi khoan SDS PLUS-5X 11x150x210 -Mã Bosh 2608833805
Mũi khoan SDS PLUS-5X 11x200x260 -Mã Bosh 2608833806
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x100x160 -Mã Bosh 2608833807
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x150x210 -Mã Bosh 2608833808
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x200x260 -Mã Bosh 2608833809
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x250x310 -Mã Bosh 2608833810
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x300x360 -Mã Bosh 2608833811
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x400x460 -Mã Bosh 2608833812
Mũi khoan SDS PLUS-5X 13x100x160 -Mã Bosh 2608833813
Mũi khoan SDS PLUS-5X 13x150x210 -Mã Bosh 2608833814
Mũi khoan SDS PLUS-5X 13x200x260 -Mã Bosh 2608833815
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x100x160 -Mã Bosh 2608833816
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x150x210 -Mã Bosh 2608833817
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x200x260 -Mã Bosh 2608833818
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x250x310 -Mã Bosh 2608833819
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x300x360 -Mã Bosh 2608833820
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x400x460 -Mã Bosh 2608833821
Mũi khoan SDS PLUS-5X 15x100x160 -Mã Bosh 2608833822
Mũi khoan SDS PLUS-5X 15x200x260 -Mã Bosh 2608833823
Mũi khoan SDS PLUS-5X 15x400x460 -Mã Bosh 2608833824
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x150x210 -Mã Bosh 2608833825
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x200x260 -Mã Bosh 2608833826
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x250x310 -Mã Bosh 2608833827
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x300x360 -Mã Bosh 2608833828
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x400x460 -Mã Bosh 2608833829
Mũi khoan SDS PLUS-5X D18x150x200 -Mã Bosh 2608836631
Mũi khoan SDS PLUS-5X D18x400x450 -Mã Bosh 2608836633
Mũi khoan SDS PLUS-5X D20x150x200 -Mã Bosh 2608836639
Mũi khoan SDS PLUS-5X D20x250x300 -Mã Bosh 2608836640
Mũi khoan SDS PLUS-5X D20x400x450 -Mã Bosh 2608836641
Mũi khoan SDS PLUS-5X D22x200x250 -Mã Bosh 2608836644
Mũi khoan SDS PLUS-5X D22x400x450 -Mã Bosh 2608836645
Mũi khoan SDS PLUS-5X D24x200x250 -Mã Bosh 2608836647
Mũi khoan SDS PLUS-5X D24x400x450 -Mã Bosh 2608836648
Mũi khoan SDS PLUS-5X D25x200x250 -Mã Bosh 2608836649
Mũi khoan SDS PLUS-5X D25x400x450 -Mã Bosh 2608836650
Bộ 10 mũi khoan SDS Plus-1 (6*160mm)  -Mã Bosh 2608579122
Bộ 10 mũi khoan SDS Plus-1 (8*160mm)  -Mã Bosh 2608579123
Bộ 10 mũi khoan SDS Plus-1 (10*160mm)  -Mã Bosh 2608579124
Bộ 10 mũi khoan SDS Plus 1 (12*160mm)  -Mã Bosh 2608579125
Bộ 3 mũi khoan SDS+ plus 1 (6/8/10*160mm)  -Mã Bosh 2608579118
Bộ 5 mũi khoan SDS+ plus 1 (6/6/8/10/12*160mm)  -Mã Bosh 2608579120
Mũi khoan SDS+ plus 1 (4x50/110mm) -Mã Bosh 2608680257
Mũi khoan SDS+ plus 1 (5x50/110mm) -Mã Bosh 2608680258
Mũi khoan SDS+ plus 1 (5x100/160mm) -Mã Bosh 2608680259
Mũi khoan SDS+ plus 1 (6x50/110mm) -Mã Bosh 2608680262
Mũi khoan SDS+ plus 1 (6x100/160mm) -Mã Bosh 2608680263
Mũi khoan SDS+ plus 1 (6x150/210mm) -Mã Bosh 2608680264
Mũi khoan SDS+ plus 1 (7x50/110mm) -Mã Bosh 2608680267
Mũi khoan SDS+ plus 1 (7x100/160mm) -Mã Bosh 2608680268
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8x50/110mm) -Mã Bosh 2608680269
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8x100/160mm) -Mã Bosh 2608680270
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8x150/210mm) -Mã Bosh 2608680271
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8x200/260mm) -Mã Bosh 2608680272
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10x100/160mm) -Mã Bosh 2608680273
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10x150/210mm) -Mã Bosh 2608680274
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10x200/260mm) -Mã Bosh 2608680275
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10x400/460mm) -Mã Bosh 2608680276
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12x100/160mm) -Mã Bosh 2608680277
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12x150/210mm) -Mã Bosh 2608680278
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12x200/260mm) -Mã Bosh 2608680279
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12x400/460mm) -Mã Bosh 2608680280
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14x100/160mm) -Mã Bosh 2608680281
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14x150/210mm) -Mã Bosh 2608680282
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14x200/260mm) -Mã Bosh 2608680283
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14x400/460mm) -Mã Bosh 2608680284
Mũi khoan SDS+ plus 1 (16x150/210mm) -Mã Bosh 2608680285
Mũi khoan SDS+ plus 1 (16x250/310mm) -Mã Bosh 2608680286
Mũi khoan SDS+ plus 1 (16x400/460mm) -Mã Bosh 2608680287
Mũi khoan SDS+ plus 1 (18x200/260mm) -Mã Bosh 2608680288
Mũi khoan SDS+ plus 1 (18x400/460mm) -Mã Bosh 2608680289
Mũi khoan SDS+ plus 1 (20x200/260mm) -Mã Bosh 2608680290
Mũi khoan SDS+ plus 1 (20400/460mm) -Mã Bosh 2608680291
Mũi khoan SDS+ plus 1 (22x200/260mm) -Mã Bosh 2608680292
Mũi khoan SDS+ plus 1 (22x400/460mm) -Mã Bosh 2608680293
Mũi khoan SDS+ plus 1 (25x200/260mm) -Mã Bosh 2608680294
Mũi khoan SDS+ plus 1 (25x400/460mm) -Mã Bosh 2608680295
Mũi khoan SDS Max-2 12x340mm -Mã Bosh 2608578003
Mũi khoan SDS Max-2 14x340mm -Mã Bosh 2608578005
Mũi khoan SDS Max-2 16x340mm -Mã Bosh 2608578007
Mũi khoan SDS Max-2 18x340mm -Mã Bosh 2608578010
Mũi khoan SDS Max-2 18x540mm -Mã Bosh 2608578013
Mũi khoan SDS Max-2 20x340mm -Mã Bosh 2608578014
Mũi khoan SDS Max-2 20x540mm -Mã Bosh 2608578017
Mũi khoan SDS Max-2 22x340mm -Mã Bosh 2608578018
Mũi khoan SDS Max-2 22x540mm -Mã Bosh 2608578021
Mũi khoan SDS Max-2 25x340mm -Mã Bosh 2608578022
Mũi khoan SDS Max-2 25x540mm -Mã Bosh 2608578025
Mũi khoan SDS Max-2 28x340mm -Mã Bosh 2608578026
Mũi khoan SDS Max-2 28x540mm -Mã Bosh 2608578029
Mũi khoan SDS Max-2 30x340mm -Mã Bosh 2608578030
Mũi khoan SDS Max-2 30x540mm -Mã Bosh 2608578032
Mũi khoan SDS Max-2 32x540mm -Mã Bosh 2608578035
Mũi khoan SDS Max-2 35x540mm -Mã Bosh 2608578037
Mũi khoan SDS Max-2 40x540mm -Mã Bosh 2608578039
Mũi khoan SDS Max-2 32x920mm -Mã Bosh 2608578152
Mũi khoan SDS-MAX 4 (16x200/340mm) -Mã Bosh 2608685860
Mũi khoan SDS-MAX 4 (16x400/540mm) -Mã Bosh 2608685861
Mũi khoan SDS-MAX 4 (18x200/340mm) -Mã Bosh 2608685862
Mũi khoan SDS-MAX 4 (18x400/540mm) -Mã Bosh 2608685863
Mũi khoan SDS-MAX 4 (20x200/320mm) -Mã Bosh 2608685864
Mũi khoan SDS-MAX 4 (20x400/520mm) -Mã Bosh 2608685865
Mũi khoan SDS-MAX 4 (22x200/320mm) -Mã Bosh 2608685866
Mũi khoan SDS-MAX 4 (22x400/520mm) -Mã Bosh 2608685867
Mũi khoan SDS-MAX 4 (25x200/320mm) -Mã Bosh 2608685868
Mũi khoan SDS-MAX 4 (25x400/520mm) -Mã Bosh 2608685869
Mũi khoan SDS-MAX 4 (28x200/320mm) -Mã Bosh 2608685870
Mũi khoan SDS-MAX 4 (28x400/520mm) -Mã Bosh 2608685871
Mũi khoan SDS-MAX 4 (30x200/320mm) -Mã Bosh 2608685872
Mũi khoan SDS-MAX 4 (30x400/520mm) -Mã Bosh 2608685873
Mũi khoan SDS-MAX 4 (32x200/320mm) -Mã Bosh 2608685874
Mũi khoan SDS-MAX 4 (32x400/520mm) -Mã Bosh 2608685875
Mũi khoan SDS-MAX 4 (35x400/520mm) -Mã Bosh 2608685876
Mũi khoan SDS-MAX 4 (40x400/520mm) -Mã Bosh 2608685877
Mũi khoan SDS-max-8X 12 x 200 x 340 mm -Mã Bosh 2608578602
Mũi khoan SDS-max-8X 12 x 400 x 540 mm -Mã Bosh 2608578603
Mũi khoan SDS-max-8X 12 x 600 x 740 mm -Mã Bosh 2608578604
Mũi khoan SDS-max-8X 12 x 800 x 940 mm -Mã Bosh 2608578605
Mũi khoan SDS-max-8X 14 x 200 x 340 mm -Mã Bosh 2608578606
Mũi khoan SDS-max-8X 14 x 400 x 540 mm -Mã Bosh 2608578607
Mũi khoan SDS-max-8X 14 x 600 x 740 mm -Mã Bosh 2608578608
Mũi khoan SDS-max-8X 14 x 800 x 940 mm -Mã Bosh 2608578609
Mũi khoan SDS-max-8X 16 x 200 x 340 mm -Mã Bosh 2608578612
Mũi khoan SDS-max-8X 16 x 400 x 540 mm -Mã Bosh 2608578613
Mũi khoan SDS-max-8X 16 x 600 x 740 mm -Mã Bosh 2608578614
Mũi khoan SDS-max-8X 16 x 800 x 940 mm -Mã Bosh 2608578615
Mũi khoan SDS-max-8X 18 x 200 x 340 mm -Mã Bosh 2608578619
Mũi khoan SDS-max-8X 18 x 400 x 540 mm -Mã Bosh 2608578620
Mũi khoan SDS-max-8X 18 x 600 x 740 mm -Mã Bosh 2608578621
Mũi khoan SDS-max-8X 18 x 800 x 940 mm -Mã Bosh 2608578622
Mũi khoan SDS-max-8X 20 x 200 x 320 mm -Mã Bosh 2608578626
Mũi khoan SDS-max-8X 20 x 400 x 520 mm -Mã Bosh 2608578627
Mũi khoan SDS-max-8X 20 x 600 x 720 mm -Mã Bosh 2608578628
Mũi khoan SDS-max-8X 20 x 800 x 920 mm -Mã Bosh 2608578629
Mũi khoan SDS-max-8X 22 x 200 x 320 mm -Mã Bosh 2608578631
Mũi khoan SDS-max-8X 22 x 400 x 520 mm -Mã Bosh 2608578632
Mũi khoan SDS-max-8X 22 x 600 x 720 mm -Mã Bosh 2608578633
Mũi khoan SDS-max-8X 22 x 800 x 920 mm -Mã Bosh 2608578634
Mũi khoan SDS-max-8X 24 x 200 x 320 mm -Mã Bosh 2608578636
Mũi khoan SDS-max-8X 24 x 400 x 520 mm -Mã Bosh 2608578637
Mũi khoan SDS-max-8X 25 x 200 x 320 mm -Mã Bosh 2608578638
Mũi khoan SDS-max-8X 25 x 400 x 520 mm -Mã Bosh 2608578639
Mũi khoan SDS-max-8X 25 x 600 x 720 mm -Mã Bosh 2608578640
Mũi khoan SDS-max-8X 25 x 800 x 920 mm -Mã Bosh 2608578641
Mũi khoan SDS-max-8X 26 x 200 x 320 mm -Mã Bosh 2608578643
Mũi khoan SDS-max-8X 26 x 400 x 520 mm -Mã Bosh 2608578644
Mũi khoan SDS-max-8X 28 x 200 x 320 mm -Mã Bosh 2608578645
Mũi khoan SDS-max-8X 28 x 400 x 520 mm -Mã Bosh 2608578646
Mũi khoan SDS-max-8X 28 x 600 x 720 mm -Mã Bosh 2608578647
Mũi khoan SDS-max-8X 28 x 800 x 920 mm -Mã Bosh 2608578648
Mũi khoan SDS-max-8X 30 x 200 x 320 mm -Mã Bosh 2608578650
Mũi khoan SDS-max-8X 30 x 400 x 520 mm -Mã Bosh 2608578651
Mũi khoan SDS-max-8X 32 x 200 x 320 mm -Mã Bosh 2608578652
Mũi khoan SDS-max-8X 32 x 400 x 520 mm -Mã Bosh 2608578653
Mũi khoan SDS-max-8X 32 x 600 x 720 mm -Mã Bosh 2608578654
Mũi khoan SDS-max-8X 32 x 800 x 920 mm -Mã Bosh 2608578655
Khóa đầu khoan S2x110x40x6 -Mã Bosh 1607950045
Đầu khoan có khóa 13mm -Mã Bosh 1608571048
Đầu khoan có khóa 10mm -Mã Bosh 2608571078
Đầu khoan có khóa 13mm -Mã Bosh 2608571079
Đầu khoan có khóa 13mm cho khoan búa 2kg -Mã Bosh 2608572253
Đầu khoan cho GBH 2-26 DFR& 4-32DF -Mã Bosh 2608572212
Mũi khoan định tâm thường khớp nối Hex -Mã Bosh 2608596119
Mũi khoan định tâm HSS-Co khớp nối Hex -Mã Bosh 2608596295

Tags: mũi khoan
Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.