mm
mm
mm

Mũi khoan Inox

Dánh sách mũi khoan Inox:

Mũi khoan INOX HSS-Co 1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585872
Mũi khoan INOX HSS-Co 1.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585873
Mũi khoan INOX HSS-Co 2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585874
Mũi khoan INOX HSS-Co 2.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585875
Mũi khoan INOX HSS-Co 3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585876
Mũi khoan INOX HSS-Co 3.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585877
Mũi khoan INOX HSS-Co 3.3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585878
Mũi khoan INOX HSS-Co 3.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585879
Mũi khoan INOX HSS-Co 4mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585880
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585881
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585882
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585883
Mũi khoan INOX HSS-Co 4.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585884
Mũi khoan INOX HSS-Co 5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585885
Mũi khoan INOX HSS-Co 5.1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585886
Mũi khoan INOX HSS-Co 5.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585887
Mũi khoan INOX HSS-Co 5.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585888
Mũi khoan INOX HSS-Co 6mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585889
Mũi khoan INOX HSS-Co 6.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585890
Mũi khoan INOX HSS-Co 6.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585891
Mũi khoan INOX HSS-Co 7mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585892
Mũi khoan INOX HSS-Co 7.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608585893
Mũi khoan INOX HSS-Co 8mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585894
Mũi khoan INOX HSS-Co 8.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585895
Mũi khoan INOX HSS-Co 9mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585896
Mũi khoan INOX HSS-Co 9.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585897
Mũi khoan INOX HSS-Co 10mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585898
Mũi khoan INOX HSS-Co 10.2mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585899
Mũi khoan INOX HSS-Co 10.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585900
Mũi khoan INOX HSS-Co 11mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585901
Mũi khoan INOX HSS-Co 11.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585902
Mũi khoan INOX HSS-Co 12mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585903
Mũi khoan INOX HSS-Co 12.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585904
Mũi khoan INOX HSS-Co 13mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608585905

 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.