mm
mm
mm

Mũi khoan sắt

Danh sách sản phẩm mũi khoan sắt:

Mũi khoan sắt HSS-G 1mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595049
Mũi khoan sắt HSS-G 1.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595050
Mũi khoan sắt HSS-G 2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595051
Mũi khoan sắt HSS-G 2.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595052
Mũi khoan sắt HSS-G 2.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595053
Mũi khoan sắt HSS-G 2.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595054
Mũi khoan sắt HSS-G 3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595055
Mũi khoan sắt HSS-G 3.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595056
Mũi khoan sắt HSS-G 3.3mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595057
Mũi khoan sắt HSS-G 3.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595058
Mũi khoan sắt HSS-G 3.6mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595332
Mũi khoan sắt HSS-G 4mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595059
Mũi khoan sắt HSS-G 4.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595060
Mũi khoan sắt HSS-G 4.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595061
Mũi khoan sắt HSS-G 4.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595334
Mũi khoan sắt HSS-G 5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595062
Mũi khoan sắt HSS-G 5.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595063
Mũi khoan sắt HSS-G 5.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595064
Mũi khoan sắt HSS-G 5.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595065
Mũi khoan sắt HSS-G 6mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595066
Mũi khoan sắt HSS-G 6.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595067
Mũi khoan sắt HSS-G 6.4mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595335
Mũi khoan sắt HSS-G 6.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595068
Mũi khoan sắt HSS-G 6.7mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595336
Mũi khoan sắt HSS-G 6.8mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595069
Mũi khoan sắt HSS-G 7mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595070
Mũi khoan sắt HSS-G 7.2mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595337
Mũi khoan sắt HSS-G 7.5mm (hộp 10 mũi) -Mã Bosh 2608595071
Mũi khoan sắt HSS-G 8.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595072
Mũi khoan sắt HSS-G 8.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595073
Mũi khoan sắt HSS-G 8.8mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595074
Mũi khoan sắt HSS-G 9.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595075
Mũi khoan sắt HSS-G 9.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595076
Mũi khoan sắt HSS-G 9.8mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595338
Mũi khoan sắt HSS-G 10.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595077
Mũi khoan sắt HSS-G 10.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595078
Mũi khoan sắt HSS-G 11.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595079
Mũi khoan sắt HSS-G 11.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595080
Mũi khoan sắt HSS-G 12.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595081
Mũi khoan sắt HSS-G 12.5mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595082
Mũi khoan sắt HSS-G 13.0mm (hộp 5 mũi) -Mã Bosh 2608595083
Mũi khoan sắt HSS-G 14mm (hộp 4 mũi) -Mã Bosh 2608585593
Mũi khoan sắt HSS-G 15mm (hộp 4 mũi) -Mã Bosh 2608585594
Mũi khoan sắt HSS-G 16mm (hộp 4 mũi) -Mã Bosh 2608585595

 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.