mm
mm
mm

Phân bón cho lan

DANH SÁCH VÀ GIÁ SẢN PHẨM THAM KHẢO NHƯ SAU:

1: Đất trồng xương rồng, sen đá Namix , Mã sản phẩm: PB-PBĐTXRSĐN ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/dat-trong-xuong-rong-sen-da-namix
2: Phân vi sinh trùn quế , Mã sản phẩm: PB-PBKTQ ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-vi-sinh-trun-que
3: Tinh vôi nông nghiệp , Mã sản phẩm: PB-PBTVNN ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/tinh-voi-nong-nghiep
4: Phân dê , Mã sản phẩm: PB-PBD ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-de
5: Phân bón trùng quế viên nén , Mã sản phẩm: PB-PBTQVN ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-trung-que-vien-nen
6: Phân bón Bounce Back , Mã sản phẩm: PB-PBBB ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-bounce-back
7: Phân bón NPK HP-666 , Mã sản phẩm: PB-PBNPKHP-666 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-npk-hp-666
8: Phân bón Bio root 0-1-1 , Mã sản phẩm: PB-PBBR ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-bio-root-0-1-1
9: Phân bón phân trùn quế , Mã sản phẩm: PB-PBPTQ ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-phan-trun-que
10: Phân bón kích ra hoa lan , Mã sản phẩm: PB-PBKRHL ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-kich-ra-hoa-lan
11: Phân bón NPK AC 6-31-31+TE , Mã sản phẩm: PB-PBNPKAC ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-npk-ac-6-31-31-te
12: Phân bón cam bi Nhật , Mã sản phẩm: PB-PBCBN ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-cam-bi-nhat
13: Phân bón Natural Gro Organic , Mã sản phẩm: PB-PBNGO ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-natural-gro-organic
14: Phân bón NPK 16-9-21+TE , Mã sản phẩm: PB-PBNPK16 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-npk-16-9-21-te
15: Phân bón NPK Better 16-12-8+11S+TE , Mã sản phẩm: PB-PBNPKB16 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-npk-better-16-12-8-11s-te
16: Phân bón NPK REFRESH GROW 15-12-17 , Mã sản phẩm: PB-PBNPKRG15 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-npk-refresh-grow-15-12-17
17: Phân bón Better 16-12-8+11S+TE , Mã sản phẩm: PB-PBB16 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-better-16-12-8-11s-te
18: Phân bón lá Humic rong biển , Mã sản phẩm: PB-PBLHRB ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-la-humic-rong-bien
19: Phân bón cao cấp đạm cá , Mã sản phẩm: PB-PBCCĐC ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-cao-cap-dam-ca
20: Phân bón dơi hữu cơ cao cấp Beno3 , Mã sản phẩm: PB-PBDHCCCB-3 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-doi-huu-co-cao-cap-beno3
21: Phân bón canxi bo , Mã sản phẩm: PB-PBCB ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-canxi-bo
22: Phân bón đầu trâu MK 901 , Mã sản phẩm: PB-PBĐTMK-901 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-dau-trau-mk-901
23: Phân bón đầu trâu MK 501 , Mã sản phẩm: PB-PBĐTMK-501 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-dau-trau-mk-501
24: Phân bón siêu lân , Mã sản phẩm: PB-PBSL10 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-sieu-lan
25: Phân bón Magampk hyponex NPK 6-40-6+12Mg , Mã sản phẩm: PB-PBMNPK6 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-magampk-hyponex-npk-6-40-6-12mg
26: Phân bón đầu trâu MK 701 , Mã sản phẩm: PB-PBĐTMK-701 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-dau-trau-mk-701
27: Phân bón Super Thrive , Mã sản phẩm: PB-PBST ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-super-thrive
28: Phân bón Alaska cá hữu cơ & tảo biển , Mã sản phẩm: PB-PBACHC&TB ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-alaska-ca-huu-co-tao-bien
29: Phân bón siêu Kali , Mã sản phẩm: PB-PBSK ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-sieu-kali
30: Phân bón siêu Canxi , Mã sản phẩm: PB-PBSC ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-sieu-canxi
31: Phân bón siêu Magie , Mã sản phẩm: PB-PBSM ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-sieu-magie
32: Phân bón ORG-HUM , Mã sản phẩm: PB-PBORG-HUM ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-org-hum
33: Phân bón ACROOTS 10SL , Mã sản phẩm: PB-PBA-10ST ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-acroots-10st
34: Phân bón Nano đồng (Cu) , Mã sản phẩm: PB-PBNĐ ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-nano-dong-cu
35: Phân bón giải độc cho cây B12 , Mã sản phẩm: PB-PBGĐCC-B12 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-giai-doc-cho-cay-b12
36: Phân bón chế phẩm hoa lan cây cảnh , Mã sản phẩm: PB-PBCPHLCC ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-che-pham-hoa-lan-cay-canh
37: Phân bón Nano AHT , Mã sản phẩm: PB-PBNAHT ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-nano-aht
38: Phân bón Ami Green , Mã sản phẩm: PB-PBAG ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-ami-green
39: Keo liền da cây Mỹ Tiến , Mã sản phẩm: PB-PBKĐC ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/keo-lien-da-cay-my-tien
40: Phân bón SEASOL , Mã sản phẩm: PB-PBS ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-seasol
41: Phân bón DEKAMON 22.43SL , Mã sản phẩm: PB-PBD22.43SL ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-dekamon-22-43sl
42: Phân bón N3M , Mã sản phẩm: PB-PBN3M ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-n3m
43: Phân bón NovAcid 19-19-19+3CaO+TE , Mã sản phẩm: PB-PBN-19 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-novacid-19-19-19-3cao-te
44: Phân bón GRO POWER 12-4-8 HL , Mã sản phẩm: PB-PBGP-12 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-gro-power-12-4-8-hl
45: Phân bón Powerfeed , Mã sản phẩm: PB-PBP ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-powerfeed
46: Phân bón LITOSEN , Mã sản phẩm: PB-PBL ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-litosen
47: Phân bón đầu trâu spray-2 , Mã sản phẩm: PB-PBĐTS-2 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-dau-trau-spray-2
48: Phân bón đầu trâu spray-1 , Mã sản phẩm: PB-PBĐTS-1 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-dau-trau-spray-1
49: Phân bón rễ NT-1602.HK1 , Mã sản phẩm: PB-PBRNT-1602 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-re-nt-1602-hk1
50: Phân bón tan chậm NPK 12-12-20+TE , Mã sản phẩm: PB-PBTCNPK-12 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-tan-cham-npk-12-12-20-te
51: Phân bón tan chậm NPK 31-08-08 , Mã sản phẩm: PB-PBTCNPK-31 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-tan-cham-npk-31-08-08
52: Phân bón lá Humic acid , Mã sản phẩm: PB-PBLHA ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-humic-acid
53: Phân bón rễ NT-1602.HK2 , Mã sản phẩm: PB-PBRNT-1602 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-re-nt-1602-hk2
54: Phân bón vi lượng Biomax 20-20-20 , Mã sản phẩm: PB-PBVLB-20 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-vi-luong-biomax-20-20-20
55: Phân bón dinh dưỡng thủy canh Hydroumat-V , Mã sản phẩm: PB-DDTCH-V ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-dinh-duong-thuy-canh-hydroumat-v
56: Phân bón dinh dưỡng thủy canh Hydroumat-L , Mã sản phẩm: PB-DDTCH-L ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/dinh-duong-thuy-canh
57: Phân bón dưỡng chất AB , Mã sản phẩm: PB-DCAB ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/duong-chat-ab
58: Phân bón lá NPK 20-20-20+TE , Mã sản phẩm: PB-PBLNPK-20 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-la-npk-20-20-20-te
59: Phân bón lá NPK 30-10-10+TE , Mã sản phẩm: PB-PBLNPK-30 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-la-npk-30-10-10-te
60: Phân bón lá NPK 19-31-17+TE , Mã sản phẩm: PB-PBLNPK-19 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-la-npk-19-31-17-te
61: Keo liền da cây của Mỹ , Mã sản phẩm: PB-KLD ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/keo-lien-da-cay-cua-my
62: Phân bón lá NPK 6-30-30 + TE , Mã sản phẩm: PB-PBLNPK-6 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-la-npk-6-30-30-te
63: Phân bón lá đa vi lượng , Mã sản phẩm: PB-PBLĐVL ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-la-da-vi-luong
64: Phân bón Atonik 1.8SL , Mã sản phẩm: PB-A1.8SL ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-atonik-1-8sl
65: Phân bón chế phẩm hoa lan & cây cảnh Hùng Nguyễn-Đà Lạt , Mã sản phẩm: PB-CPHLCCHNĐL ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-che-pham-hoa-lan-cay-canh-hung-nguyen-da-lat
66: Phân bón siêu mập ki F1 , Mã sản phẩm: PB-SMKF1 ,xem chi tiết giá tại đường link: https://tdkmart.com/phan-bon-sieu-map-ki-r1
 

Phân bón siêu mập ki F1

Mã sản phẩm: PB-SMKF1
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
60.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0908720012

Phân bón Siêu mập ki F1

Thể tích thực: 50ml.

Giá (VNĐ)
25.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Chế phẩm hoa lan & cây cảnh Hùng Nguyễn-Đà Lạt

- Thể tích thực: 20ml.

Phân bón Atonik 1.8SL

Mã sản phẩm: PB-A1.8SL
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
8.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Atonik 1.8SL

- Thể tích thực: 10ml.

Phân bón lá NPK 6-30-30+TE

Mã sản phẩm: PB-PBLNPK-6-30-30
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
25.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Phân bón lá NPK 6-30-30 + TE

- Thể tích thực: 100g.

Phân bón lá NPK 19-31-17+TE

Mã sản phẩm: PB-PBLNPK-19
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
30.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Phân bón lá NPK 19-31-17 + TE

- Thể tích thực: 85g.

Phân bón lá NPK 30-10-10+TE

Mã sản phẩm: PB-PBLNPK-30
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
25.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Phân bón lá NPK 30-10-10 + TE

- Thể tích thực: 100g.

 

Phân bón lá NPK 20-20-20+TE

Mã sản phẩm: PB-PBLNPK-20
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
25.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Phân bón lá NPK 20-20-20 + TE

- Thể tích thực: 100g.

Phân bón dưỡng chất AB

Mã sản phẩm: PB-DCAB
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
85.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Phân bón dưỡng chất AB

- Thể tích thực: 10ml.

Xem nhanh
Giá (VNĐ)
15.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Phân bón dinh dưỡng thủy canh Hydroumat-L

- Thể tích thực: 100ml.

Xem nhanh
Giá (VNĐ)
75.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Phân bón dinh dưỡng thủy canh Hydroumat-V

- Thể tích thực: 1.000ml.

( Giá cho 1 bộ sản phẩm gồm 2 chai)

Phân bón lá Humic acid

Mã sản phẩm: PB-PBLHA
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
40.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho

Phân bón lá Humic acid

- Thể tích thực: 235ml.

 

Phân bón tan chậm NPK 31-08-08

Mã sản phẩm: PB-PBTCNPK-31
Xem nhanh
Giá (VNĐ)
25.000₫
Mua tối thiểu 1 cái
- +
Xuất kho ĐT/Zalo:0984100347

Phân bón tan chậm NPK 31-08-08

- Thể tích thực: 150g.