mm
mm
mm

Máy đánh bóng / máy chà nhám

Máy đánh bóng Bosh GPO 12 CE -Mã 06013890K0
Máy đánh bóng Bosh GPO 950  -Mã 06013A20K0

Máy chà nhám Bosh GSS 140 -Mã 06012A80K0
Máy chà nhám Bosh GSS 2300 -Mã 06012980K0
Máy chà nhám Bosh GEX 125-1 AE -Mã 06013875K0
Máy chà nhám Bosh GBS 75 A -Mã 0601274004
Máy chà nhám rung pin Bosh GSS 18V-LI -Mã 06019D02L0
 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.